Excavacions i Obres Rodà

CUNETES

Excavacions i Obres Rodà SL realitza tot tipus de cunetes, ja siguin de formigó o de terra vegetal, amb la cullera adient per a qüalsevol tipus de secció.