Excavacions i Obres Rodà

EXCAVACIONS I OBRES RODÀ

Celebració 40 anys Excavacions Rodà

La dinàmica familiar dóna forma als projectes de futur dels nostres clients

Remuntant la fundació de l’empresa al 1978, com a autònom, Jaume Rodà, ha seguit una evolució pròspera passant per diferents fases fins la creació de la Societat Excavacions i Obres Rodà, S.L., estructura sota la qual exerceix la seva activitat a dia d’avui. El bon nom i funcionament és evident tenint en compte la trajectòria i l’evolució. La feina ben feta ens permet créixer i anar endavant. Al llarg d’aquests ja més de 40 anys,  hem anat adaptant els nostres serveis a les demandes del mercat i dels nostres clients, oferint-los les nostres eines més adients per cada feina en concret.

Excavacions i obres Rodà persegueix la realització d’una feina on es contemplen tots els detalls, la viabilitat de totes les opcions possibles per a dur a terme totes les tasques, causant els mínims inconvenients i despeses als clients.

La dinàmica familiar i el treball conjunt de diferents generacions, permet combinar els aspectes més tradicionals, el coneixement i experiència, amb les noves tecnologies i l’especialització de professionals que s’encarreguen d’executar els projectes per què els encàrrecs dels nostres clients prenguin forma.

Excavacions i Obres Rodà

POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció d’ EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, conscient del compromís que contrau amb els seus Clients, disposa dels recursos necessaris per a garantir que les obres executades per l’empresa, compleixen estrictament totes les especificacions, normes, planificacions i mesures aplicables i aconsegueixen totes les expectatives i les necessitats dels Clients.

Per aquest motiu s’està implantant a la seva organització un Sistema de Gestió de Qualitat que es basa a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000, orientat a l’obtenció dels següents objectius:

 • Assegurar que la Política de Qualitat sigui compresa, implantada i mantinguda en tots els nivells de l’ Empresa, i que es deixi constància documental del seu compliment.
 • Fomentar el compromís de la Direcció a la totalitat del Sistema de Gestió de Qualitat.
 • Formar, motivar i implicar a tot el personal en el desenvolupament del Sistema de Gestió de Qualitat a implantar.
 • Identificar els processos necessaris per al Sistema de Gestió de la Qualitat. Determinar els seus criteris i mètodes, els seus recursos i la seva informació, amb la fi d’assegurar que el seu funcionament i el seu control siguin eficaços.
 • Establir accions i programes orientats a la millora dels processos, i no tan sols a la detecció de desviacions.
 • Mantenir contacte permanent amb els Clients, col·laborant conjuntament a la millora del resultat final i avaluant el seu nivell de satisfacció.
 • Comprendre les necessitats actuals i futures dels Clients, satisfer els seus requisits i esforçar-se en excedir les expectatives.
 • Procurar una gestió de la Qualitat àmpliament participativa, que aprofiti les capacitats de tot el personal.
 • Assolir una relació mútuament beneficiosa amb els Proveïdors amb la fi de augmentar la capacitat d’ambdós per a crear valor.
 • La present Política de Qualitat serà mantinguda i revisada periòdicament, comunicada a tots els treballadors i posada a disposició del Client.

El Manual de Qualitat es el document a on es recullen la filosofia i les directrius del Sistema de Gestió de Qualitat, les quals es desenvolupen en diferents processos i sistemes de procés als que fa referència en el mateix.

Excavacions i Obres Rodà

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

La Direcció d’ EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, conscient de la incidència directa de les activitats de les empreses constructores sobre el medi ambient, ha decidit concentrar els esforços de la seva organització amb la fi de minimitzar els aspectes negatius a la vegada de potenciar al màxim el medi ambient que inclouen les seves activitats.

Per aquest motiu està implantant a la seva organització un Sistema de Gestió Medi ambiental seguint la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004, orientat a assolir els següents compromisos:

 • Conèixer, difondre i assegurar el compliment de la legislació medi ambiental vigent que afecti a les seves activitats.
 • Avaluar els aspectes medi ambientals ocasionats per la seva activitat amb l’objectiu de minimitzar l’ impacte que poden ocasionar a l’entorn.
 • Fomentar un ús racional dels recursos energètics i les matèries primeres, i promoure la sostenibilitat de les activitats realitzades.
 • Establir objectius medi ambientals, disposant de programes per aconseguir, demostrant la millora continua del seu comportament medi ambiental.
 • Disposar de mitjans a les obres i establir les mesures necessàries en documentació específica par evitar accidents que repercutissin negativament en el medi ambient i actuar en cas de succeir.
 • Orientar la gestió medi ambiental de la oficina en els aspectes relatius al control del consum de recursos naturals i matèries primeres i la correcta gestió de residus.
 • Orientar la gestió medi ambiental a l’obra cap a la correcta gestió dels residus, el control de la contaminació acústica, atmosfèrica, visual, de les aigües i dels sols, la re-utilització dels materials sobrants i la protecció de la vegetació.
 • Mantenir relació i col·laboració amb els clients, proveïdors i qualsevol grup implicat a les activitats, així com amb els Organismes Públics.
 • Establir procediments de comunicació amb els treballadors, clients, proveïdors i públic en general sobre les repercussions de l’activitat sobre l’entorn.
 • Proporcionar formació adient als treballadors i a les persones que treballen en nom de l’empresa per a fomentar la participació activa i el sentit de responsabilitat en las repercussions sobre el medi ambient durant la realització de les activitats.
 • Mantenir un sistema de comunicació intern que permeti recollir millores medi ambientals i que puguin ajudar a aconseguir els objectius establerts per l’empresa.

La present Política Medi ambiental serà revisada periòdicament, comunicada a tots els treballadors i posada a disposició del públic.

El Manual de Medi Ambient es el document on es recull la filosofia i directrius del Sistema de Gestió Medi ambiental.

Es responsabilitat de tota la organització d’EXCAVACIONS I OBRES RODÀ s’obliga a establir el Sistema de Gestió Medi ambiental, i sobretot de les persones encarregades de la realització de les activitats compreses al mateix Sistema.

La Direcció d’EXCAVACIONS I OBRES RODÀ organitza el Sistema de Gestió Medi ambiental i delegarà en el cap de Medi Ambient l’establert.

Excavacions i Obres Rodà

CONTRACTISTA D'OBRA PÚBLICA

Excavacions i Obres Rodà, SL està inscrit com empresa contractista d'obres en el Registre Oficial de Licitadors de l'Estat.

Qualificació empresarial Excavacions i Obres Rodà
Excavacions i Obres Rodà

POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

La Direcció d’EXCAVACIONS I OBRES RODÀ conscient de la importància de garantir la seguretat i salut dels treballadors i de la conservació dels llocs de treball, el patrimoni i la continuïtat de l’empresa, estableix el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals segons la norma OHSAS 18001:99.

La Política de Prevenció de riscos laborals s’estableix seguint els següents paràmetres :

 • Els accidents laborals poden, i es deuen evitar.
 • El compliment de la legislació vigent així com altres requisits que la organització subscriu constitueix un requisit imprescindible per a la millora continua en la prevenció de riscos laborals.
 • La lúnia de comandament es la responsable de la prevenció de riscos laborals.
 • La prevenció de riscos laborals dominarà sobre la gestió de l’activitat productiva.
 • Invertir en seguretat es sempre rentable per que millora la qualitat, la productivitat i estalvia costos.
 • La prevenció de riscos s’ha de fer amb la necessària consulta i participació de tots els treballadors.
 • Identificar los processos necessaris per al Sistema de Prevenció de Riscos, determinar els criteris i els mètodes, els recursos i la informació, amb la fi d’assegurar que el funcionament i el control son eficaços.

Per aquest motiu, la Direcció de l’Empresa ha concertat un Servei de Prevenció Aliè i, paral·lelament, ha creat un Departament de Prevenció intern conforme a lo establert en el Real Decreto 39/1997, amb els següents objectius:

 • Fomentar el compromís de la Direcció en el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Formar, motivar i implicar a tot el personal en el desenvolupament del Sistema de Gestió de Prevenció de riscos laborals.
 • Establir accions i programes orientats a la millora continua de la Seguretat i Salut en els nostres centres de treball.
 • Procurar una Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals àmpliament participativa, que aprofiti les capacitats de tot el personal.

La Direcció establirà, dins de la Política General d’EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, els plans i recursos necessaris per aconseguir els objectius en la Política de Prevenció de Riscos Laborals.

El Manual de Prevenció de riscos laborals es el document a on es recollirà la filosofia i directrius del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

És responsabilitat de tota la organització d’EXCAVACIONS I OBRES RODÀ el compliment de lo establert en el Manual de Prevenció de Riscos Laborals.

La Direcció d’EXCAVACIONS I OBRES RODÀ delega en el Cap del Departament de Prevenció, la implantació i verificació del compliment del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Pont de Molins, abril de 2010